Yaddas kitabcasi

Torpaqdan səmərəli istifadə olunmalıdır

Torpaqdan səmərəli istifadə olunmalıdır
Torpaqdan səmərəli istifadə olunmalıdır

Qalacıq inzibati ərazi dairəsində yaşayan Yeni Azərbaycan Partiyası üzvlərinin yığıncağı keçirilib. Yığıncağı YAP İsmayıllı rayon təşkilatının sədri Əzizə Vahabova açıb. O qeyd edib ki, hesabat ilini partiya üçün də uğurlu hesab etmək olar. Belə ki, rайон тяшкилаты 2015-ci РёР»də цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин ideyalarından иряли эялян вязифялярин йериня йетирилмяси цчцн язмля чалышıb, партийанын СЃСЏРґСЂРё Р?лщам Ялийевин ятрафында сых бирляшib, дювлятимизин инкишафы цчцн СЃСЏР№ РІСЏ баъарыгларыны СЏСЃРёСЂСЌСЏРјСЏyib.
Natiq hesabat dövründə rайонda gedən iqtisadi inkişafdan, infrastruktur yeniliklərindən, partiya xətti ilə görülmüş genişmiqyaslı işlərdən söz açıb. Respublikanın hazırkı durumunu şərh edən Ə.Vahabova yığıncaq iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb ki, 2016-cı ildə qeyri-neft sektorunun inkişafında prioritet olacaq, neftdən asılılıq minimuma endiriləcək. Ölkə rəhbərliyi tərəfindən bu istiqamətdə vacib tədbirlər həyata keçirilir. Bizim üzərimizə düşən başlıca vəzifələr isə ərzaq bolluğu yaratmaqda iştirakçı olmaq və Prezidentin ətrafında sıx birləşməkdir.
Tədbirdə çıxış edən YAP Qalacıq ilk partiya təşkilatının sədri Zöhrə Şalbuzova, İƏD üzrə nümayəndə Təbriz Eminov, kənd sakinləri Zahid Abbasov, Fikrət Bədirov, Əzim İmamalıyev, Səfər Ramazanov, Nəbi Rəsulov, Şamil Abbasov, Novruz Əlimuradov, Savad Babayev, Vaqif Abbasov, Alışan Səmədov və başqaları möhtərəm Prezidentimizin rayonumuza göstərdiyi diqqət və qayğıdan, ölkə əhalisinin sosial rifah halının yaxşılaşdırılması naminə görülən işlərdən danışıblar.
Г‡ıxış edənlər Prezidentin daima xalqın həyat səviyyəsinin daha da yüksəldilməsinə çalışdığından, bu məqsədlə müxtəlif dövlət proqramlarının, sosialyönümlü layihələrin icrasına göstəriş verməsindən danışıblar. Onlar son günlərdə kənd təsərrüfatının inkişafı, kənd əhalisinin torpaq resurslarından səmərəli istifadəsi məqsədilə dövlət tərəfindən müvafiq subsidiyaların verilməsi sahəsində Prezidentin verdiyi göstərişləri bəyəndiklərini vurğulayıblar. Ümidvar olduqlarını bildiriblər ki, cənab Prezidentin apardığı bu çevik idarəçilik, təqdirəlayiq antiböhran siyasəti tezliklə öz bəhrəsini verəcək, ölkəmiz dünyada gedən iqtisadi böhran burulğanın mənfi nəticələrinə məruz qalmayacaqdır.
“İsmayıllı xəbərləri”
Torpaqdan səmərəli istifadə olunmalıdır

Qalacıq inzibati ərazi dairəsində yaşayan Yeni Azərbaycan Partiyası üzvlərinin yığıncağı keçirilib. Yığıncağı YAP İsmayıllı rayon təşkilatının sədri Əzizə Vahabova açıb. O qeyd edib ki, hesabat ilini partiya üçün də uğurlu hesab etmək olar. Belə ki, rайон тяшкилаты 2015-ci РёР»də цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин ideyalarından иряли эялян вязифялярин йериня йетирилмяси цчцн язмля чалышıb, партийанын СЃСЏРґСЂРё Р?лщам Ялийевин ятрафында сых бирляшib, дювлятимизин инкишафы цчцн СЃСЏР№ РІСЏ баъарыгларыны СЏСЃРёСЂСЌСЏРјСЏyib.
Natiq hesabat dövründə rайонda gedən iqtisadi inkişafdan, infrastruktur yeniliklərindən, partiya xətti ilə görülmüş genişmiqyaslı işlərdən söz açıb. Respublikanın hazırkı durumunu şərh edən Ə.Vahabova yığıncaq iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb ki, 2016-cı ildə qeyri-neft sektorunun inkişafında prioritet olacaq, neftdən asılılıq minimuma endiriləcək. Ölkə rəhbərliyi tərəfindən bu istiqamətdə vacib tədbirlər həyata keçirilir. Bizim üzərimizə düşən başlıca vəzifələr isə ərzaq bolluğu yaratmaqda iştirakçı olmaq və Prezidentin ətrafında sıx birləşməkdir.
Tədbirdə çıxış edən YAP Qalacıq ilk partiya təşkilatının sədri Zöhrə Şalbuzova, İƏD üzrə nümayəndə Təbriz Eminov, kənd sakinləri Zahid Abbasov, Fikrət Bədirov, Əzim İmamalıyev, Səfər Ramazanov, Nəbi Rəsulov, Şamil Abbasov, Novruz Əlimuradov, Savad Babayev, Vaqif Abbasov, Alışan Səmədov və başqaları möhtərəm Prezidentimizin rayonumuza göstərdiyi diqqət və qayğıdan, ölkə əhalisinin sosial rifah halının yaxşılaşdırılması naminə görülən işlərdən danışıblar.
Г‡ıxış edənlər Prezidentin daima xalqın həyat səviyyəsinin daha da yüksəldilməsinə çalışdığından, bu məqsədlə müxtəlif dövlət proqramlarının, sosialyönümlü layihələrin icrasına göstəriş verməsindən danışıblar. Onlar son günlərdə kənd təsərrüfatının inkişafı, kənd əhalisinin torpaq resurslarından səmərəli istifadəsi məqsədilə dövlət tərəfindən müvafiq subsidiyaların verilməsi sahəsində Prezidentin verdiyi göstərişləri bəyəndiklərini vurğulayıblar. Ümidvar olduqlarını bildiriblər ki, cənab Prezidentin apardığı bu çevik idarəçilik, təqdirəlayiq antiböhran siyasəti tezliklə öz bəhrəsini verəcək, ölkəmiz dünyada gedən iqtisadi böhran burulğanın mənfi nəticələrinə məruz qalmayacaqdır.
“İsmayıllı xəbərləri”

Şərh Yaz