Click here to move

Göstərilən qayğının bariz nümunəsi

1918-ci il may ayыnыn 28-dя юz mцstяqilliyini bяyan etmiш Azяrbaycan Xalq Cцmhuriyyяtinin milli hюkumяtinin tяrkibindя Daxili Ишляр Nazirliyi yaradыlmыш, ilk DİN Fətəli Xan Xoyski olmuşdur. 1918-1920-ci illяri яhatя edяn fяaliyyяti dюvrцndя, nazirlik vя onun tяrkib hissяsi olan polis Azяrbaycan dюvlяtinin formalaшmasыnda, milli maraqlarыn qorunmasыnda mцhцm rol oynamыш, mцstяqilliyin mцdafiяsinin юn sыralarыnda olmuшdur. 1920-ci il aprelin 27-dя Azяrbaycan Xalq Cцmhuriyyяtinin sцqutundan sonra SSRИ Daxili Ишляр Nazirliyinin tabeliyindя fяaliyyяt gюstяrяn Azяrbaycan SSR Daxili Ишляр Nazirliyi sosialist quruluшuna uyьun, mahiyyяtcя sinfi xarakter daшыyan orqan idi. Lakin buna baxmayaraq, hяmin dюvrdя Azяrbaycanыn daxili iшляр orqanlarы cinayяtkarlыьa qarшы mцbarizя, ictimai qaydanыn vя ictimai tяhlцkяsizliyin qorunmasы sahяsindя bюyцk tяcrцbя qazanmыш, yцksяk bilik vя peшя hazыrlыьы яldя etmiш, respublikada asayiшиn, яmin-amanlыьын keшiyindя mяtanяtlя dayanmыш, tяшкиlati cяhяtdяn mюhkяmlяnmiшdir.

Göstərilən qayğının bariz nümunəsiGöstərilən qayğının bariz nümunəsi

Göstərilən qayğının bariz nümunəsi

1918-ci il may ayыnыn 28-dя юz mцstяqilliyini bяyan etmiш Azяrbaycan Xalq Cцmhuriyyяtinin milli hюkumяtinin tяrkibindя Daxili Ишляр Nazirliyi yaradыlmыш, ilk DİN Fətəli Xan Xoyski olmuşdur. 1918-1920-ci illяri яhatя edяn fяaliyyяti dюvrцndя, nazirlik vя onun tяrkib hissяsi olan polis Azяrbaycan dюvlяtinin formalaшmasыnda, milli maraqlarыn qorunmasыnda mцhцm rol oynamыш, mцstяqilliyin mцdafiяsinin юn sыralarыnda olmuшdur. 1920-ci il aprelin 27-dя Azяrbaycan Xalq Cцmhuriyyяtinin sцqutundan sonra SSRИ Daxili Ишляр Nazirliyinin tabeliyindя fяaliyyяt gюstяrяn Azяrbaycan SSR Daxili Ишляр Nazirliyi sosialist quruluшuna uyьun, mahiyyяtcя sinfi xarakter daшыyan orqan idi. Lakin buna baxmayaraq, hяmin dюvrdя Azяrbaycanыn daxili iшляр orqanlarы cinayяtkarlыьa qarшы mцbarizя, ictimai qaydanыn vя ictimai tяhlцkяsizliyin qorunmasы sahяsindя bюyцk tяcrцbя qazanmыш, yцksяk bilik vя peшя hazыrlыьы яldя etmiш, respublikada asayiшиn, яmin-amanlыьын keшiyindя mяtanяtlя dayanmыш, tяшкиlati cяhяtdяn mюhkяmlяnmiшdir.
1941-45-ci illяrdя faшizm ilя mцbarizяdя Azяrbaycan polisinin 800 nяfяrя yaxыn яmяkdaшы rяшadяtlя vuruшmuш, qяhrяmanlыq, igidlik nцmunяlяri gюstяrяrяk yцksяk orden vя medallara layiq gюrцlmцшdür.
Ermяnistan-Azяrbaycan-Daьлыг Qarabaь mцnaqiшясi baшlandыqdan sonra Azяrbaycanыn mцstяqilliyi vя яrazi bцtюvlцyц uьrunda dюyцшlяrdя daxili iшlяr orqanlarыnыn vя Daxili Qoшunlarыn və Xüsusi Təyinatlı Milis Dəstələrinin шяxsi heyяti 932 шяhid vermiш, йцзлярля яmяkdaш isя яlil olmuшdur.
Azяrbaycan Respublikasыnыn suverenliyi vя яrazi bцtюvlцyц uьrunda gedяn dюyцшlяrdя gюstяrdiklяri fяdakarlыqlara, dinc яhalinin tяhlцkяsizliyinin tяmin edilmяsindя, cinayяtkarlыqla mцbarizяdя, ictimai qaydanыn vя ictimai tяhlцkяsizliyin qorunmasыnda xцsusilя fяrqlяndiklяrinя, xidmяti vяzifяlяrini yerinя yetirяrkяn cяsarяt gюstяrdiklяrinя gюrя Azяrbaycan Respublikasы Prezidentinin fяrman vя sяrяncamlarы ilя daxili iшlяr orqanlarыnыn 67 яmяkdaшыna “Azяrbaycan Respublikasыnыn Milli Qяhrяmanы” fяxri adы verilmiшдир.
18 oktyabr 1991-ci ildя “Azяrbaycan Respublikasыnыn Dюvlяt mцstяqilliyi haqqыnda” Konstitusiya Aktы qяbul edildikdяn sonra Azяrbaycanыn Daxili Ишляр Nazirliyi keчmiш SSRИ Daxili Ишlяr Nazirliyinin tabeliyindяn чыxmыш vя hяmin dюvrdяn suveren Azяrbaycan Respublikasыnыn Daxili Ишlяr Nazirliyi kimi fяaliyyяt gюstяrir.
Mцstяqilliyin ilk günlərində keşməkeşli dюvr yaшayan Azяrbaycanda bцtцn digяr strukturlar kimi hцquq-mцhafizя orqanlarы da çətin bir yol keчdi. 1993-cц ildяn baшlayaraq hцquq-mцhafizя orqanlarыnыn yeni inkiшaf mяrhяlяsi baшladы. Hцquq-mцhafizя sisteminin inkiшaf mяrhяlяlяrini isя цmummilli lider Heydяr Яliyevsiz tяsяvvцr etmяk mцmkцn deyildi. Bu sistemdя formalaшma proseslяrinin bцnюvrяsi vя baшlanьыcы hяlя 1969-cu ildя ulu юndяrin hakimiyyяtя birinci dяfя gяliшi dюvrцndяn baшlayыr.
Ümummilli lider Heydяr Яliyevin rяhbяrliyi ilя яsaslы islahatlar davam etdirilяrяk bu sahяdя ciddi nailiyyяtlяr яldя olundu. Hяlя 1994-cц ildя “Cinayяtkarlыьa qarшы mцbarizяnin gцclяndirilmяsi, qanunчuluьun vя hцquq qaydalarыnыn mюhkяmlяndirilmяsi tяdbirlяri haqqыnda” fяrmanы imzalamaqla dюvlяt quruluшunun mцhafizяsinя, insan hцquq vя azadlыqlarыna yюняляn cinayяtkar qяsdlяrя qarшы mцbarizяdя яsaslы dюnцш yaratdы. Aparыlan islahatlar nяticяsindя юlkяdя cinayяtkarlыьыn sayы, demяk olar ki, minimuma endirildi. Sabit, gцclц vя iшlяk qanunlarыn yaradыlmasы cяmiyyяtin ehtiyaclarыndan irяli gяlirdi. 29.04.1994-cü il tarixdə Daxili İşlər Naziri vəzifəsinə general-polkovnik cənab Ramil Usubov təyin olundu və həmin dövrdən hal-hazıradək 20 il ərzində Azərbaycan Polisinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, kadr ehtiyatının yüksək bacarıq və peşəkarlığa yiyələnməsi, dövlətin mənafeyinin, cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində əzmkar, dönməz və şərəfli işinə rəhbərliyi qətiyyətlə davam etdirir. Ümummilli lider Heydяr Яliyevin 24 may 1998-ci il tarixli fяrmanы ilя Azяrbaycan Xalq Cцmhuriyyяti Daxili Ишlяr Nazirliyinin tяrkibindя ilk polis orqanlarыnыn tяsis edildiyi gцn – 2 iyul “Azяrbaycan Polisi Gцnц” elan olundu.
“Polis haqqыnda” Qanunun qяbulu isя юlkяdя vahid mяrkяzlяшdirilmiш hцquq-mцhafizя orqanыnыn yaradыlmasы demяk idi. Qanun, insan hцquq vя azadlыqlarыnы tяmin etmяk vя polisin fяaliyyяtini tяnzimlяmяk baxыmыndan son dяrяcя bюйцk яhяmiyyяtя malikdir. Hяmin qanunla polisin fяaliyyяtini tam tяnzimlяyяn hцquqi яsaslarы yaradыldы. Azяrbaycan Respublikasыnыn icra hakimiyyяtinя mяnsub olan polisin tяyinatы hяmin qanuna gюря vяtяndaшlarыn hяyatыnы, hцquq vя azadlыqlarыnы, dюvlяtin, fiziki vя hцquqi шяxslяrin qanuni mяnafelяrini vя mцlkiyyяtlяrini hцquqazidd яmяllяrdяn qorumaqdan ibarяtdir.
Belяliklя, bцtюvlцkdя цmummilli lider Heydяr Яliyevin rяhbяrliyi ilя qяbul olunmuш qanunlar vя imzalanan fяrmanlar mцstяqil Azяrbaycanda demokratik cяmiyyяt quruculuьu istiqamяtindя mюhkяm hцquqi bazanы formalaшdыrdы. Hazыrda Azяrbaycan Respublikasыnыn Prezidenti mюhtяrяm Иlham Яliyevin rяhbяrliyi ilя яsasы цmummilli lider Heydяr Яliyev tяrяfindяn qoyulmuш Azяrbaycan dюvlяtчiliyinin mюhkяmlяndirilmяsi istiqamяtindя hцquqi-demokratik islahatlarыn bazasы daha da geniшlяndirilir vя zяnginlяшdirilir. Bu, hцquq-mцhafizя sistemindя, habelя polis orqanlarыnda чalышanlarыn qarшыsыna yeni vя mцhцm vяzifяlяr qoymaqla yanaшы, onlarыn mяsuliyyяtini daha da artыrыr vя bu шяrяfli peшяdя чalышmaq цчцn hяr bir polis яmяkdaшыna stimul verir.
Ulu юndяrin яsasыnы qoyduьu siyasяti ictimai hяyatыn bцtцn sahяlяrindя inamla davam etdirяn Azяrbaycan Prezidenti Иlham Яliyev daxili iшляр orqanlarыna daim yцksяk diqqяt vя qayьы ilя yanaшмыш, DИN-in fяaliyyяtinin tяkmillяшdirilmяsi vя sяmяrяliliyinin artыrыlmasы цчцn mцhцm tяdbirlяr hяyata keчirmiшdir. Prezident Иlham Яliyevin 30 iyun 2004-cц il tarixli “Azяrbaycan Respublikasыnda polis orqanlarыnыn fяaliyyяtinin tякмилляшдирилмясиня dair Dюvlяt Proqramы (2004-2008-ci illяr)”nыn tяsdiq edilmяsi haqqыnda”, “Azяrbaycan Respublikasыnda daxili iшляр orqanlarы ишчиляринин vяzifя maaшlarыnыn artыrыlmasы haqqыnda”, elяcя dя “Azяrbaycan Respublikasы Daxili Ишляр Nazirliyinin strukturunda dяйишикликляр edilmяsi haqqыnda” fяrmanы bu baxыmdan xцsusi ilə qeyd olunmalıdır.
Али Баш Командан Cянаб Илщам Ялийевин бу cцр диггят вя гайьысы Азярбайcан Полисинин мясулиййятини даща да артырыр, шяхси щейяти бюйцк сяй вя язмкарлыгла ишлямяйя сювг едир. Görülən işlər İsmayıllı rayon Polis Şöbəsindən də yan keçməmişdir. Belə ki, 2013-cü ilin dekabr ayında istifadəyə verilən rayon Polis Şöbəsinin yeni inzibati binası dövlət rəhbərliyi və eləcə də Nazirliyin rəhbərliyinin İsmayıllı polisinə diqqət və qayğısının bariz nümunəsidir. İsmayıllı polisinin də əsas vəzifəsi dövlətin etimadına sədaqət göstərərək rayonda cinayətkarlığa qarşı mübarizə, ictimai qaydanın qorunması və ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsindən ibarətdir. Belə ki, son dövrlər Respublika daxili işlər orqanlarının cinayətkarlığa qarşı mübarizə sahəsində gördüyü işlərin nəticəsi olaraq ölkədə baş vermiş cinayət hadisələrinin qarşısının alınması və cinayətlərin yüksək səviyyədə açılması İsmayıllı rayon Polis şöbəsində də özünü göstərməkdədir. Bu da öklədə aparılan iqtisadi-siyasi islahatlarda olduğu kimi, hüquq-mühafizə sahəsində aparılan səmərəli işin nəticəsidir.
Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı tərəfindən polislərinin peşə bayramına bu qədər diqqət yetirilməsi və bayramımızın rayon səviyyəsində yüksək səviyyədə qeyd olunması bir daha möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin bizə, asayiş keşiçkilərinə göstərdiyi qayğının bariz nümunəsidir. Rayonda fəaliyyət göstərən hüquq mühafizə orqanlarının qarşılıqlı səmimi iş birliyinin nəticəsidir ki, cinayətkarlığa qarşı mübarizə dönməz xarakter almış, baş vermiş cinayətlərin açılması yüz faiz təmin edilmişdir.
Bayram tədbirimizə qoşulan hörmətli qonaqlarımıza şöbənin şəxsi heyəti adından təşəkkür edirəm.
Bu gün, Azərbaycan polisinin, yaranmasının 96 illiyini qeyd edirik. Bu münasibətlə başda Daxili İşlər naziri general-polkovnik cənab Ramil Usubov olmaqla Respublika daxili işlər orqanlarının hər bir əməkdaşını, onların timsalında İsmayıllı rayon Polis Şöbəsinin şəxsi heyətini təbrik edir, onlara şərəfli və çətin fəaliyyətlərində yeni-yeni nailiyyətlər, eləcə də, can sağlığı arzulayıram.
Nizami Qocayev,
İsmayıllı RPŞ-nin rəisi, polis polkovniki

Şərh Yaz